Certyfikaty energetyczne

Certyfikat energetyczny / świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu (ogrzewanie, ciepła woda, wentylacja i klimatyzacja). Wielkość zapotrzebowania na energię wynika ze stałych, obiektywnych cech budynku (przeznaczenie, standard, systemy instalacyjne) i nie jest obliczana na podstawie pomiaru zużycia energii, który to może ulegać zmianom w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy wynajmowanego budynku lub lokalu. Świadectwa energetyczne stwarzają sytuację pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców. Ponadto świadectwo jest pomocnym narzędziem służącym do stymulowania oszczędności energii, a co za tym idzie pomaga w obniżeniu kosztów eksploatacji i poprawie komfortu użytkowania pomieszczeń i budynków.

Opracowane przez naszych specjalistów certyfikaty energetyczne zawierają:

  • podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji,
  • w przypadku budynków niemieszkalnych także wielkość energii na potrzeby oświetlenia oraz wskaźniki porównawcze; wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii,
  • Wszelkie obliczenia uwzględniają metodologię zawartą w rozporządzeniu ministra infrastruktury [Zobacz » Akty prawne].

System świadectw energetycznych dla budynków o różnej funkcji i przeznaczeniu, ich samodzielnych części oraz lokali mieszkalnych, a także system kontroli źródeł ciepła (kotłów) i urządzeń klimatyzacyjnych wprowadziła nowelizacja ustawy Prawo Budowlane z dnia 19 września 2007 r.

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

  • budynku nowego, oddawanego do użytkowania (świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie);
  • budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy;
  • lokalu mieszkalnego lub jego części (w budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową).

W/w katalog dotyczy zarówno budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek do obrotu pierwotnego jak i wtórnego. Świadectwo ważne jest 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności lub, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna.

Zatrudnieni przez firmę KOB-24 specjaliści posiadają uprawnienia, odbyli wymagane szkolenia i zdali stosowne egzaminy. Świadectwa charakterystyki energetycznej wykonywane są przez osoby wpisane do "Wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej" w "Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków" prowadzonym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju - Departament Budownictwa. Oferta cenowa konstruowana jest indywidualnie w oparciu o dane gabarytowe, dostępność dokumentacji technicznej i lokalizację nieruchomości. Działamy na terenie całego kraju. Obsługujemy Klientów sieciowych i indywidualnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi przedstawiciele regionalni chętnie spotkają się z Państwem i odpowiedzą na wszelkie pytania.