Pomiary elektryczne

Jednym z podstawowych elementów naszej działalności jest świadczenie usług z zakresu: pomiary elektryczne, spełniając tym samym obowiązek nałożony przez Ustawodawcę w Ustawie "Prawo budowlane":

"Art. 62. 1. Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę: (…)2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów." [Zobacz » Akty prawne]

Nasza kadra pracowników posiada wieloletnie doświadczenie oraz uprawnienia zawodowe wymagane przy wykonywaniu pomiarów okresowych:

  • Uprawnienia budowlane
  • Uprawnienia energetyczne (świadectwa kwalifikacyjne) na stanowiskach eksploatacji i dozoru
  • Przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Używamy nowoczesnych urządzeń pomiarowych, które posiadają aktualne certyfikaty wzorcowania, kalibrację.

Pomiary okresowe wykonujemy w budynkach:

  • biurowych
  • zakładach produkcyjnych
  • budynkach użyteczności publicznej
  • stacjach paliw
  • mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych
  • oraz innych obiektach budowlanych

Pomiary elektryczne możemy wykonać w Państwa obiektach na terenie całego kraju. Nasi pracownicy wykonują pomiary również w nocy lub w dni wolne od pracy, jeżeli wymaga tego specyfika prowadzonej w danym obiekcie budowlanym działalności.

Do wykonania protokołów pokontrolnych używamy sprawdzonych programów komputerowych, co zwiększa czytelność i przejrzystość dokumentów. Do każdego protokołu załączamy aktualne uprawnienia pracownika wykonującego pomiary elektryczne, daje to Państwu pewność, że pomiary zostały wykonane przez osoby do tego uprawnione.

Każdy obiekt budowlany traktujemy indywidualnie, na podstawie ilości punktów pomiarowych możemy Państwu przedstawić atrakcyjną ofertę cenową. W przypadku braku informacji co do ilości punktów pomiarowych, prosimy o kontakt telefoniczny z naszym przedstawicielem, w celu ustaleniu szczegółów wyceny.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Nasi przedstawiciele regionalni chętnie spotkają się z Państwem i odpowiedzą na wszelkie pytania.